Voetbalschool De Geer -   Donderdag 4 februari 2010
AANMELDINGSFORMULIER "VOETBALSCHOOL DE GEER"
Ik geef mij op voor:
Cursus 1 (6 trainingen)
Cursus 1-2 (12 trainingen)
Cursus 1-2-3 (18 trainingen)
Cursus 2 (Vervolgcursus ~ 6 trainingen)
Cursus 3 (Vervolgcursus ~ 6 trainingen)
Voor- en Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Voetbalvereniging
Elftal
Positie
Rechts- of Linksbenig
Rechtsbenig
Linksbenig
Tweebenig
Maat shirt
Maat broek
Maat kousen
De "VOETBALDAGEN" gaan deze zomer niet door !!!!!
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Voetbalschool De Geer
ja
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBALSCHOOL DE GEER
 
 
Art. 1  Algemeen
1.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanmelding voor en de deelname aan de door Voetbalschool De Geer georganiseerde activiteiten. 
 
Art. 2  Definities
·        Met activiteit wordt bedoeld alle door Voetbalschool De Geer georganiseerde activiteiten, zoals 
        bijvoorbeeld de trainingen, een eventuele wedstrijd of de voetbaldagen.
·        Onder de kosten wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de
        Voetbalschool De Geer georganiseerde activiteit.
·        Met de voetbalschool wordt bedoeld Voetbalschool De Geer. 
 
Art. 3  Duur en indeling van de training
3.1  De voetbaltrainingen duren 60 minuten en worden door een gediplomeerde trainer gegeven.
3.2  Bij de indeling van de spelers wordt gekeken naar de leeftijd en de kwaliteit.
 
Art. 4  Aanmelding en inschrijving
4.1  Aanmelding voor één van de activiteiten geschiedt door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van Voetbalschool De Geer.
4.2  Een aanmelding voor een activiteit wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra Voetbalschool De Geer het volledig ingevulde aanmeldformulier heeft ontvangen.
Na de aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.
4.3  Aanmeldingen voor de deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
4.4  De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
4.5  Bij een naar het oordeel van Voetbalschool De Geer te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit, wordt deze geannuleerd. Van de annulering krijgt de speler uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit een bevestiging.
 
Art. 5  Betaling
5.1  De hoogte van de kosten wordt per activiteit vermeld op de website van Voetbalschool De Geer.
5.2  De kosten dienen te worden overgemaakt op IBAN: NL26 INGB 0753241315 ten name van B.E. de Geer onder vermelding van "Voetbalschool" en de "naam van de speler".
5.3  De kosten dienen een week voor aanvang van de activiteit in het bezit te zijn van Voetbalschool De Geer.
5.4  Betaling in termijnen is niet mogelijk.
5.5  Mocht er niet op tijd aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, dan zal de speler niet kunnen deelnemen aan de activiteit.
 
Art. 6  Verhindering, afgelasting en annulering
6.1  Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van de kosten plaats.
6.2  Voetbalschool De Geer behoudt zich het recht om trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt deze training op een ander moment ingehaald.
6.3  Bij annulering door de speler wordt € 25,= administratiekosten in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de activiteit blijven de volledige kosten verschuldigd. In geval van een ernstige blessure of langdurige ziekte is het mogelijk om tot een week voor aanvang van de activiteit kosteloos te annuleren. Er dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.
6.4  Bij annulering van de activiteit door Voetbalschool De Geer krijgt de speler hiervan uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit bericht. De speler wordt dan na overleg in een andere groep geplaatst. Slechts indien een speler niet in een andere groep kan worden geplaatst, worden de reeds betaalde kosten gerestitueerd. 
 
Art. 7  Lesmateriaal
7.1  Bij de eerste aanmelding krijgt de speler een tenue van Voetbalschool De Geer. Dit tenue bestaat uit een shirt, korte broek en voetbalkousen. Na betaling van de kosten wordt het tenue eigendom van de speler.
7.2  Het dragen van het tenue tijdens de activiteit is verplicht.
7.3  Het dragen van voetbalschoenen tijdens de activiteit is verplicht.
7.4  Het dragen van scheenbeschermers tijdens de activiteit is verplicht.
 
Art. 8  Aansprakelijkheid
8.1  Deelname aan door Voetbalschool De Geer georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
8.2  Voetbalschool De Geer is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met de deelname aan een door Voetbalschool De Geer georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Voetbalschool De Geer te werk zijn gesteld of van wier diensten door Voetbalschool De Geer gebruik is gemaakt, tenzij aan Voetbalschool De Geer opzet of grove schuld kan worden verweten.
8.3  Voetbalschool De Geer maakt gebruik van de faciliteiten van sportvereniging Wassenaar. De speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van de voetbalschool. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende speler.
8.4  Voetbalschool De Geer is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
8.5  Voetbalschool De Geer is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten. 
 
Art. 9  Foto's
Alle audio- en/of visuele opnames tijdens trainingen of andere door haar georganiseerde activiteiten door de voetbalschool gemaakt, zijn eigendom van Voetbalschool De Geer. Door aanmelding geeft men Voetbalschool De Geer het recht de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan de Voetbalschool. 
 
Art. 10  E-mail
Voetbalschool De Geer houdt alle deelnemers aan de activiteiten via nieuwsbulletins en haar website op de hoogte van haar activiteiten. 
 
 
 
 
 
Gastenboek
 

Uw naam:
Uw e-mailadres *:
Voer reactie in:
 
* Als je een bericht wilt plaatsen heb je een geldig e-mailadres nodig. Het adres wordt niet gepubliceerd en is niet zichtbaar voor anderen.